E-mail Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als deze e-mail kennelijk niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk om dat te willen berichten en deze e-mail geheel uit uw bestanden te verwijderen. LievenseCSO staat niet in voor de juistheid van de inhoud ervan en gaat nimmer op basis ervan een verplichting aan. Gebruik van de inhoud door anderen is niet toegestaan.

 

LievenseCSO Infra B.V.

Kamer van Koophandel: 20045963

BTW nummer: NL.00.65.66.832.B.01

 

LievenseCSO Milieu B.V.

Kamer van Koophandel: 30152124

BTW nummer: NL. 8075.03.368.B.01

 

Outline Consultancy B.V.

Kamer van Koophandel: 01110667

BTW nummer NL.8150.11.192.B.01

 

De B.V.’s maken als dochters onderdeel uit van LievenseCSO Holding B.V. te Breda (KvK Zuidwest-Nederland 58037993).

 

Website Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. LievenseCSO Holding B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan LievenseCSO Holding B.V. en haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LievenseCSO Holding B.V. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: LievenseCSO Holding B.V.

 

© 2014 LievenseCSO Holding B.V.