21 december 2016

MER blog: Hoe stel ik een beoordelingskader op?

Om in een MER milieueffecten van alternatieven helder en kenbaar te kunnen beoordelen is een beoordelingskader nodig. Met het beoordelingskader leg je vooraf vast hoe je de effecten van de m.e.r. alternatieven gaat afwegen en borg je een objectieve beoordeling van milieueffecten. Dit beoordelingskader wordt ook vaak gebruikt als basis om de betrokken bestuursorganen te raadplegen over de reikwijdte en het detailniveau van een MER (al of niet in een Nota reikwijdte en detailniveau, een NRD). Maar hoe stel je een beoordelingskader op? En hoe bepaal je welke milieueffecten relevant zijn?

 

Een beoordelingskader is maatwerk!

 

Welke milieueffecten relevant zijn is afhankelijk van het type activiteit en van de specifieke omgevingsfactoren op en rond de locatie waar de activiteit zal plaatsvinden. Er is wel een lijstje te geven van milieuthema’s, maar welke daarvan relevant zijn om te beoordelen blijft een kwestie van logisch nadenken.

 

De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

  • Zijn knelpunten met betrekking tot wet- en regelgeving te verwachten door de voorgenomen activiteit?
  • Zij de effecten die onderzocht worden onderscheidend voor de keuze tussen alternatieven?
  • Is het voor de communicatie en volledigheid wenselijk dat de effecten beschreven worden?

 

Bij de beantwoording van die vragen gebruik je de informatie die op dat moment beschikbaar is of voer je onderzoek uit. In een Quick scan worden bij voorbeeld de huidige natuurwaarden en de ligging Natura 2000- en NNN-gebieden (Natuur Netwerk Nederland) in beeld gebracht. In de Quick scan wordt ook beoordeeld of het plan en de bijbehorende werkzaamheden potentieel negatieve effecten op de huidige natuurwaarden hebben. Zo komen mogelijke knelpunten met de natuurwetgeving in beeld* en wordt duidelijk welke effecten relevant zijn om te beoordelen binnen het milieuthema natuur.

 

* Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

 

Afbeelding: aangetroffen sporen van de bever, een beschermde soort

 

Gesprekken met stakeholders geven duidelijkheid welke aspecten belangrijk zijn voor de omgeving. Tijdens informatiebijeenkomsten en bij formele procedures zullen dit onderwerpen zijn waar mensen op letten. Het is daarom belangrijk ze in het beoordelingskader op te nemen. Ook de instrumenten vanuit duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl), de Omgevingswijzer en het Ambitieweb, kunnen inzicht geven welke thema’s van belang kunnen zijn voor de projectomgeving en input leveren voor het beoordelingskader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: ambitieweb met 12 thema's

 

Een voorbeeld van maatwerk is het beoordelingskader dat wij maakten voor het Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap heeft haar bedrijfswaarden bestuurlijk vastgesteld en we hebben de indeling van het beoordelingskader hierop aangesloten . Zo laten we duidelijk zien wat het project bijdraagt aan de bedrijfswaarden van het waterschap.

 

Wil je meer informatie over specifieke milieuthema’s in het MER, kijk dan eens op de website van de Commissie voor de m.e.r..

 

Meer informatie over de inhoud van deze blog? Neem contact op met Marieke Pfaff.

 

Marieke Pfaff

senior adviseur water

MPfaff@LievenseCSO.com