Privacy Verklaring

LievenseCSO Holding BV, gevestigd aan de Tramsingel 2 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

LievenseCSO Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • CV
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lievensecso.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

LievenseCSO Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

LievenseCSO Holding BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft zelf de mogelijkheid om zich uit te schrijven, op dat moment worden uw gegevens verwijderd.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

LievenseCSO Holding BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

LievenseCSO Holding BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LievenseCSO Holding BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

WEBFORMULIEREN
Via onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen voor vragen en/of opmerkingen. Via het reactieformulier vragen wij u om uw naam, (zakelijke) e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) in te vullen om zodoende uw vraag zo adequaat mogelijk te kunnen behandelen. Uw contactgegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen en bewaard.

 

NIEUWSBRIEVEN
Via de website is het mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere digitale nieuwsbrieven. Het is mogelijk dat u als bestaande relatie reeds aan ons abonneebestand bent toegevoegd. Uw persoonsgegevens worden door LievenseCSO Holding BV gebruikt om u (periodiek) op te hoogte te brengen van onze diensten, projecten en recente ontwikkelingen. Het betreft hier uw naam en (zakelijke) e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot het moment van uitschrijving. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

 

ORGANISEREN VAN ZAKELIJKE EVENEMENTEN
LievenseCSO Holding BV organiseert evenementen voor haar zakelijke relaties. Als u zich inschrijft voor deelname aan een evenement, vragen wij u om uw (zakelijke) contactgegevens met ons te delen zodat wij u kunnen informeren over het specifieke evenement. Uw contactgegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen en bewaard. Tijdens onze evenementen kan het voorkomen dat er foto’s en/of videobeelden worden gemaakt. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor communicatieve doeleinden: publicatie op onze website, intranet en social media kanalen, vermelding in een digitale nieuwsbrief of ten behoeve van een persbericht. Indien u niet wilt dat beelden waarop u duidelijk zichtbaar bent door ons worden gebruik voor communicatie doeleinden, kun u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar communicatie@lievensecso.com.

 

BEZOEKERSREGISTRATIE
Externe bezoekers dienen zich bij binnenkomst in onze kantoorpanden te registreren. Wij vragen hierbij naar uw naam, organisatie, aankomst- en vertrektijd. Indien er brand uitbreekt, kunnen wij het pand ontruimen en ons personeel en alle bezoekers veiligstellen. Uw persoonsgegevens worden voor een periode van 1 maand bewaard.

 

OMGEVINGSMANAGEMENT
Bij een aantal projecten voert LievenseCSO Holding BV omgevingsmanagement uit. We benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren de projectomgeving om de communicatie rondom het project en het draagvlak van alle betrokken stakeholders (in de omgeving) te optimaliseren. Hierbij vragen wij om de wensen en contactgegevens van bewoners, omwonenden, bezoekers van informatieavonden en/of medewerkers van belangenorganisaties en bedrijven die bij een project betrokken zijn. Uw contactgegevens worden door LievenseCSO Holding BV gebruikt om u op de hoogte te brengen en houden van de ontwikkelingen rondom het project. Deze gegevens kunnen ook, indien noodzakelijk, worden gebruikt voor toekomstige projecten die in dezelfde omgeving plaatsvinden. Uw contactgegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen en bewaard.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LievenseCSO Holding BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lievensecso.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LievenseCSO Holding BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

LievenseCSO Holding BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lievensecso.com.
 

E-mail Disclaimer

De informatie verzonden met een e-mail bericht dat u heeft ontvangen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als deze e-mail kennelijk niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk om dat te willen berichten en deze e-mail geheel uit uw bestanden te verwijderen. LievenseCSO Holding BV staat niet in voor de juistheid van de inhoud ervan en gaat nimmer op basis ervan een verplichting aan. Gebruik van de inhoud door anderen is niet toegestaan.

 

Website Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. LievenseCSO Holding B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan LievenseCSO Holding B.V. en haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LievenseCSO Holding B.V. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: LievenseCSO Holding B.V.

 

© 2018 LievenseCSO Holding B.V.