16 juni 2017

Asfalt-, fundatie- en bodemonderzoek reconstructie Kanaalweg Leeuwarden

Ten behoeve van de voorgenomen reconstructie van de Kanaalweg in Leeuwarden heeft LievenseCSO Milieu in opdracht van de gemeente Leeuwarden afgelopen maanden een asfalt- en fundatieonderzoek uitgevoerd. Tevens is de bodem daar waar noodzakelijk onderzocht.

 

Een deel van de voorgenomen reconstructie van de rijbaan, ovonde, fiets- en voetpaden en bermen, is geprojecteerd over het terrein van de voormalige energiecentrale. Hier zijn reeds saneringswerkzaamheden verricht. Voorafgaand aan onze onderzoeken is uitgebreid historisch onderzoek verricht. Hierop hebben wij de onderzoeksstrategie afgestemd. Ten behoeve van de te vervangen riolering en een nieuwe pompput is dieper grond- en grondwateronderzoek verricht.

 

Asfaltonderzoek

De fietspaden en rijbaan van de Kanaalweg zijn verhard met asfalt. Het asfaltonderzoek hebben wij uitgevoerd conform de actuele CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt'. Hierbij zijn over het traject onderzoeksvakken uitgezet. Vervolgens is per boorkern onderzocht of er teerverdachte lagen aanwezig zijn met behulp van een PAK-marker. Ook zijn de laagopbouw en –dikte van het asfalt beschreven.

 

Omdat niet kon worden uitgesloten dat de aanwezige asfaltlagen van vóór 1995 dateren, was het niet mogelijk om op basis van de PAK-markers uit te sluiten dat het teervrij asfalt betreft. Op de plaatsen waar met behulp van de PAK-markers geen teerlagen zijn aangetroffen, zijn aansluitend DLC-analyses uitgevoerd.

 

Fundatieonderzoek

Van het fundatiemateriaal (bouwstof) is nagegaan of het voldoet aan de definitie van bouwstoffen zoals genoemd in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast is de samenstelling van het fundatiemateriaal bepaald en vervolgens hebben wij deze gekwalificeerd.

 

Bodemonderzoek

De reconstructiewerkzaamheden beperken zich tot maximaal 1 meter onder maaiveld (1,0 m –mv). Hierdoor is grondwateronderzoek niet noodzakelijk. Ter plaatse van de toekomstige pompput en de riolering wordt dieper gegraven, maximaal 3,5 meter onder maaiveld (3,5 m -mv). Hier hebben wij wel de kwaliteit van het grondwater vastgesteld. Met de resultaten van het bodemonderzoek zijn naast de milieuhygiënische kwaliteit, ten behoeve van de uitvoeringswerkzaamheden, ook de veiligheidsklassen bepaald.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met adviseur Jelger Goudberg via telefoonnummer 088 - 910 22 14 of e-mail JGoudberg@LievenseCSO.com.