06 maart 2015

In de media: Bedrijven-terrein Vlieland blijft buitendijks

VLIELAND - Er zijn al geruime tijd plannen en voorstellen over de verruiming van de waterkering op het eiland. Rijkswaterstaat heeft het bureau Lievense CSO ingeschakeld om de plannen uit te werken.

 

Wethouder Hoekstra kon de eilanders woensdagavond welkom heten en wenste de aanwezigen een goede meedenkavond. Frans Maas van bureau Lievense CSO was aanwezig en Bert v.d. Meulen,  Rijkswaterstaat meldde dat er gesproken zou worden over de intentieovereenkomst van 2012 die ondertekend is door het Ministerie. In het plan dat er nu ligt blijft het bedrijven terrein buitendijks. Hier is al vaker over gesproken, toen is duidelijk naar voren gekomen dat het bedrijventerrein
binnendijks moet komen. Toen werd er op gewezen dat mocht er ooit met een zware storm een behoorlijke overstroming plaatsvinden, de verschillende aannemers wel bij hun loodsen op het bedrijventerrein moeten kunnen komen om materiaal en machinerieen op te halen. Toch
blijft het bedrijventerrein buitendijks. Natura 2000 speelt hier ook een rol in. In het najaar van 2015 hoopt men het projectplan klaar te hebben. Het plan behelst de veiligheid voor de eerste honderd jaar. De gevolgen van het plan zullen zijn dat nieuwe activiteiten geen effect mogen hebben op de waterkering. Voor het eiland zal deze nieuw waterkering veel betekenen. Vooral bij nieuwbouw zal terdege rekening moeten worden gehouden met die waterkering. Er zal misschien hoger moeten
worden gebouwd. Ook 'Natura 2000' speelt een rol, maar het is wel zo dat Natura 2000 de veiligheid volgt, in plaats van andersom.


Het belang van de camping zal belangrijk blijven. Ook het landschap moet intact blijven. Eventuele verlangens zouden zijn dat de coupure bij de jachthaven iets breder wordt gemaakt. De andaanvulling zal op natuurlijke wijze gebeuren. Na deze avond zal er ook weer een vervolgavond komen wanneer de plannen een meer vast karakter zullen krijgen.

 

Wethouder Hoekstra bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en sloot de vergadering.

 

Bron: Harlinger Courant 6/03/2015