19 oktober 2017

Informatieavonden ViA15 op weg naar start van de vooronderzoeken

In de regio Arnhem-Nijmegen wordt de A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A50. In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgt LievenseCSO, in de voorbereidingsfase van het project ViA15, het omgevingsmanagement en communicatie met stakeholders voor het archeologisch proefsleuvenonderzoek en detectie van niet-gesprongen explosieven. Het tracé ligt in een gebied met een rijke geschiedenis. De verwachting is dat het vooronderzoek archeologische vindplaatsen en ook de aanwezigheid van explosieven uit de 2e wereldoorlog in beeld brengt. Explosieven die het archeologisch onderzoek hinderen, worden direct geruimd. Deze onderzoeken worden nu uitgevoerd om een vlotte en veilige realisatie van de ViA15 mogelijk te maken in 2019.

 

Het vooronderzoek binnen het tracé is in oktober gestart. Daarom zijn er op 3 en 5 oktober jl. in Groessen en Bemmel door LievenseCSO informatieavonden georganiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het omgevingsteam van LievenseCSO, projectleden van Rijkswaterstaat, archeologen en explosievendeskundigen stonden op beide avonden klaar om belanghebbenden uit de omgeving te informeren over de voortgang van het project en om hun vragen te beantwoorden.

 

De informatieavonden zijn, ondanks een kleine opkomst, vlot verlopen en er hing een goede sfeer. Een succes waren de zogenaamde ‘mapstables’, waarmee over een groot digitaal scherm door het tracé gevlogen werd en ingezoomd kon worden op de specifieke onderzoekslocaties. Hierdoor was voor belangstellenden en belanghebbenden direct duidelijk op welke plekken onderzoek wordt uitgevoerd.

 

Tot in het voorjaar van 2018 vinden de onderzoeken plaats, waarbij het omgevingsteam van LievenseCSO zich inzet om hinder, overlast en schade zoveel mogelijk te voorkomen en met de terreineigenaren én uitvoerders goede werkafspraken te maken.

 

Vragen? Neem contact op met adviseur Royny Mathan via telefoonnummer 088 - 91 020 00 of e-mail RMathan@LievenseCSO.com.