11 juni 2014

LievenseCSO adviseert bij project Zuidasdok

 

LievenseCSO is door de projectorganisatie Zuidasdok gevraagd het komende jaar ondersteuning te bieden bij de duurzame inpassing van de hoofdinfrastructuur op de Zuidas, Amsterdam. Ons bureau zal advieswerk leveren op het gebied van luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

 

Over het project

Het project betreft een combinatie van stedelijke ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Hiervoor is een optimaal functionerend verkeers- en vervoersnetwerk vereist. De werkzaamheden omvatten onder andere een uitbreiding en ondertunneling van een deel van de A10, de uitbreiding van station Amsterdam Zuid tot een volwaardige OV terminal en het creëren van extra openbare ruimte. De totale kosten van het project zijn geraamd op 1,4 miljard euro.

 

Onze rol

Om het project te realiseren dient een project-MER te worden opgesteld en moeten een Tracébesluit en Bestemmingsplannen worden vastgesteld. De planologische besluitvorming zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden afgerond. LievenseCSO zal tijdens het planologisch proces als luchtadviseur de leefbaarheidsambities helpen realiseren. Ook waakt ons bureau over de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en stikstofdepositie-eisen.

 

Onze mensen hebben ervaring met het adviseren van infraprojecten in combinatie met stedelijke ontwikkeling. Eerder leverden Daphne van Zandvoort en Franci Vanweert, hoofd-adviseur binnen het Zuidasdok-project, soortgelijk advieswerk voor het project A2 Maastricht. Het ging hier met name om juridisch, akoestisch en luchtkwaliteitsadvies ten behoeve van de aanbesteding, de planologische besluitvorming (project-MER, Tracébesluit en bestemmingsplannen), geluidsanering, de uitvoering van de werkzaamheden en bij het afhandelen van schadeclaims en nadeelcompensaties.

 

Uitgebreidere informatie is te raadplegen via de projectwebsite: www.zuidasdok.nl