03 april 2017

Ondertekening contract Kaderrichtlijn Water voor Hoogheemraadschap Delfland

Op dinsdag 28 maart 2017 is het contract voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) Delfland ondertekend door Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland, Eric van den Broek, directeur LievenseCSO, Wouter Lengkeek, directeur Bureau Waardenburg en Peter van Kleunen, directeur van WB De Ruimte. Aansluitend vond een veldbezoek plaats aan de Vlietlanden.

 

De KRW is een milieurichtlijn die alle Europese lidstaten verplichtingen oplegt ter verbetering van de waterkwaliteit. Deze verplichtingen zorgen ervoor dat uiterlijk in 2027 aan strengere normen wordt voldaan. Concreet betekent dit dat in 2027 ons water schoner is en dat er een grotere diversiteit aan planten en dieren in het water leeft. Schoon water is een essentiële randvoorwaarde voor onze flora en fauna. Ook is het belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving om te werken, wonen en recreëren.

 

Kaderrichtlijn Water Delfland

Om de KRW uit te werken is Nederland verdeeld in deelgebieden, zogeheten stroomgebieden. In een stroomgebied werken verschillende waterbeheerders met elkaar samen aan schoon water. Het beheergebied van Delfland behoort tot het deelstroomgebied Rijn-West.

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Om de ecologische kwaliteit te verbeteren zijn natuurvriendelijke oevers, vispassages en vispaaiplaatsen aangelegd. Om in 2027 de ecologische KRW-doelen te halen, is echter meer nodig. Er zullen bijvoorbeeld ook maatregelen nodig zijn op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. Verder wordt er sterker ingezet op samenwerking met partijen in de omgeving. Delfland heeft gekozen voor een programmatische aanpak om dit te realiseren, met als werktitel De Groene Motor.

 

Adviserende rol LievenseCSO Milieu

LievenseCSO Milieu, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte zijn gezamenlijk gecontracteerd om bij te dragen aan De Groene Motor. Drie medewerkers van deze bedrijven vormen samen met twee medewerkers van Hoogheemraadschap van Delfland het kernteam dat De Groene Motor de komende 3 jaar tot een succes zal maken. Daarnaast wordt naar behoefte extra medewerkers ingezet om projecten binnen De Groene Motor op te pakken.

 

Delfland levert de programmamanager en een specialistisch adviseur ecologie. LievenseCSO verzorgt binnen het kernteam de programma- en projectbeheersing. Op dit moment wordt al een senior planvormer ingezet om de eerste projecten op te starten. Bureau Waardenburg is binnen het kernteam verantwoordelijk voor de ecologische uitwerking en WB De Ruimte voor de planvorming.

 

“Bijzonder aan deze opdracht is dat we in een gezamenlijk team van opdrachtgever en opdrachtnemer werken. Heel leuk om zo bij Delfland in huis te werken. De eerste weken hebben we vooral elkaar leren kennen en we zijn nu steeds meer een netwerk aan het bouwen binnen het hoogheemraadschap en met medeoverheden”, aldus Marieke Pfaff - Wagenaar.

 

 

Marieke Pfaff - Wagenaar

senior adviseur

MPfaff@LievenseCSO.com