04 maart 2016

Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

Op 29 februari j.l. heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit getekend voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. LievenseCSO heeft dit tracébesluit opgesteld, als de partij die verantwoordelijk is voor de planstudie en de uitwerking van het voorkeursontwerp.

 

Op de site van de rijksoverheid valt te lezen: “Met de bouw van de Nieuwe Sluis verbetert de toegang naar de havens van Terneuzen en Gent. De capaciteit van het sluizencomplex wordt aanzienlijk groter, waardoor de wachttijden verbeteren. Het gaat om een cruciale schakel op de toekomstige as Rotterdam-Parijs, via de Seine-Scheldeverbinding.”

 

In 2007 startte een verkenning naar de nieuwe sluis, waarbij de wens werd uitgesproken om een sluis voor zeevaart te realiseren. Bijzonder aan het project is de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. De Nieuwe Sluis biedt grote zeeschepen toegang tot de haven van Gent, , maar bevindt zich op Nederlands grondgebied. Om deze reden wordt het project uitgevoerd door de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). Dat dit proces goed is verlopen blijkt uit het feit dat de planuitwerking binnen 2,5 jaar is afgerond. Het Tracébesluit van de Nieuwe Sluis Terneuzen is een prachtige mijlpaal voor de VNSC.

 

Daphne van Zandvoort, omgevingsjuriste bij LievenseCSO, was de opsteller van het Tracébesluit: “Ik spreek namens het complete projectteam van LievenseCSO als ik zeg dat wij enorm trots zijn op het behalen van deze mijlpaal. De afgelopen tweeënhalf jaar was dit echt wel het ‘levenswerk’ van een flink aantal collega’s binnen LievenseCSO.”

 

Uitwerking voorkeursvariant

In het Tracébesluit heeft LievenseCSO de complete uitwerking van het voorkeursalternatief, dat in de verkenningsfase was gekozen, verzorgd. Men is gestart met een studie naar een drietal varianten, op basis van verschillende uitgangspunten.

 

Van Zandvoort: “We hebben drie varianten onderzocht. Diverse onderdelen uit deze drie varianten zijn gebruikt als bouwstenen voor de uiteindelijke voorkeursvariant. Daarbij kijk je naar de belangrijkheid van diverse onderdelen, zoals de toelaatbare effecten op de omgeving en de eisen die aan de technische onderdelen van de sluis worden gesteld. Een ingewikkelde klus, gezien alle belangen waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de technische betrouwbaarheid van de sluis en de eisen die worden gesteld vanuit wegverkeer, want over het sluiscomplex ligt een belangrijke ontsluitingsroute voor het centrum van Terneuzen.”

 

Aan de variantenstudie lag een langdurig onderzoekstraject ten grondslag. De bouw van een dergelijke sluis vereist conditionerende onderzoeken zoals bodemonderzoek, geluid, externe veiligheid, archeologie, grondwaterstromen en lucht. Daarnaast haalde LievenseCSO klantwensen op. Alle stakeholders werden gehoord over hun specifieke wensen. “Van de wens van omliggende bedrijven tot de wens van de waterpolitie voor het aantal ligplaatsen in de dienstenhaven. Deze klantwensen zijn door ons ook weer meegenomen in de keuze voor de uiteindelijke voorkeursvariant.”

 

Het technisch ontwerp van de sluis is uitgewerkt door de waterbouw afdeling van LievenseCSO. Door deze integrale combinatie van planstudie, milieu en techniek kon LievenseCSO een hele belangrijke rol spelen in dit Tracébesluit.

 

Harm Verbeek, omgevingsmanager van de Nieuwe Sluis Terneuzen, bevestigt dit: “LievenseCSO heeft bij het opstellen van het Tracébesluit goed contact onderhouden met de opdrachtgever. Zeker gezien de vele contacten met het ministerie van I&M was dit voor LievenseCSO geen gemakkelijke klus, die nu naar tevredenheid afgerond is.”

 

Realisatie Nieuwe Sluis

De sluis zal straks 427 meter bij 55 meter meten, maar het totale gebied is nog groter. Zo zal er onder andere ook een dienstenhaven komen, voor de sleepdiensten, nodig bij de passage van de sluizen. Met het ondertekenen van het Tracébesluit kan de VNSC starten met de voorbereiding op de aanbesteding, zodat in 2017 de eerste schop daadwerkelijk de grond in kan!