15 mei 2017

Uitbreiding woonwijk in Blauwhuis te Friesland

Gemeente Zuidwest-Friesland heeft het voornemen om de bestaande woonwijk aan het Sylroede in Blauwhuis uit te breiden met nieuwe woningen. Het plangebied waarop de uitbreiding berust, is een agrarisch perceel met een oppervlakte van circa 8.550 m2. De uitbreiding is planologisch-juridisch in 2007 al mogelijk gemaakt met de vaststelling van Bestemmingsplan Wymbritseradiel-West. Van uitbreiding Sylroede zijn fasen I en II al voltooid. De huidige fase is de derde en tevens laatste fase.

 

Wij verzorgen voor de gemeente Zuidwest-Friesland het bestekstraject van het bouw- en woonrijp maken, inclusief de aanbestedingsprocedure en de noodzakelijke afstemmingsoverleggen met bevoegd gezag, nutsbedrijven en opdrachtgever.

 

Hiertoe is ten behoeve van de civieltechnische werkzaamheden input benodigd wat betreft bodemopbouw (zettingsgevoelige ondergrond) en (geo)hydrologie. Ook wordt er een waterhuishoudkundig plan opgesteld. Daarnaast actualiseert de LievenseCSO Groep het in 2007 uitgevoerde ecologisch onderzoek dat, gezien de verstreken tijd, geactualiseerd moet worden. De flora- en faunawet geldt náást het bestemmingsplan en hieraan moet apart worden voldaan.