09 juni 2017

Verscherpt toezicht op uitvoering asbestonderzoek

In 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht verscherpt met betrekking tot de uitvoering van asbestonderzoek. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Raad van State op 16 november 2016 waarin een oordeel is uitgesproken over de toepassing van protocol 1001: partijkeuringen van grond. De Raad van State oordeelt dat wanneer op een locatie puin of puinresten aanwezig zijn, de locatie conform de NEN 5707 als asbestverdacht moet worden beschouwd en onderzoek conform deze norm dient te worden uitgevoerd.

 

Alle gecertificeerde organisaties, waaronder ook LievenseCSO hebben eind januari 2017 een brief ontvangen van de ILT waarin nogmaals werd geattendeerd op deze uitspraak. De aanwezigheid van puin in de grond bij partijkeuringen en andere vormen van bodemonderzoek, en bij werkzaamheden met grond, geeft reden tot een aanvullende onderbouwing en/of aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

 

Uitvoering extra controles

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert de komende periode intensieve controles uit om na te gaan of er voldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijke aanwezigheid van asbest in de onderzochte grond bij de uitvoering van partijkeuringen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn of een onderzoek naar asbest onderdeel heeft uitgemaakt van een bodemonderzoek indien in de bodem verdachte puinlagen zijn aangetroffen.


Begin maart 2017 zijn ook de gemeenten en Omgevingsdiensten per brief geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State. Hen is gevraagd hun medewerking te verlenen bij het intensiever toezicht houden. Mocht blijken dat erkende, gecertificeerde organisaties niet werken volgens de vastgestelde richtlijnen, kan men een bodemsignaal indienen bij de ILT.

 

Locatie asbest onverdacht

Uitsluitend wanneer zeer zorgvuldig kan worden onderbouwd of gemotiveerd dat puin (ook puinsporen en/of puingranulaat) op een locatie gezien typering, ouderdom, bijmenging en historisch onderzoek niet kan worden gerelateerd aan asbest, mag de locatie of partij als asbest onverdacht worden beschouwd. Verder onderzoek is in dat geval niet noodzakelijk.

 

De bepaling of een locatie asbestverdacht is, dient te gebeuren volgens de NEN 5707. Dit is een norm voor inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. De ILT hanteert de volgende passage uit bijlage E van deze norm: “Ook wanneer kan worden vastgesteld of voldoende kan worden onderbouwd dat het aanwezig puin(granulaat) eenduidig van aard is en niet kan worden gerelateerd aan asbest, mag de aanname ‘onverdacht’ worden gesteld.”

 

Aanvullend in deze bijlage staat vermeld: “Zijn er geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten, is geen asbesthoudend materiaal aanwezig en blijkt dat de bodem niet of slechts sporadisch puinhoudend is, dan wordt de aanname ‘onverdacht’ gesteld.”
 

Dit houdt in dat wanneer op een locatie elk van deze drie condities voorkomt, de aanname ‘asbest onverdacht’ gerechtvaardigd is.

 

Theorie versus praktijk

Theoretisch is een asbestonderzoek dus niet overal nodig daar waar puin in de bodem wordt aangetroffen, mits dit voldoende kan worden onderbouwd. Wordt deze lijn gevolgd en treft men op een, in eerste instantie, onverdachte locatie toch puin of sporen van puin aan, zal nader bekeken moeten worden of de locatie alsnog als onverdacht kan worden beschouwd. U, als opdrachtgever, zult er in een dergelijke situatie dan rekening mee moeten houden dat een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd dient te worden. Helaas heeft dit meestal consequenties met betrekking tot de kosten en de doorlooptijd van het onderzoek.

 

Om misverstanden te voorkomen en gedurende een project niet voor onaangename verrassingen komen te staan, wordt aanbevolen om de uitspraak van de Raad van State te volgen. Dit betekent dat wij adviseren om een uit te voeren bodemonderzoek of partijkeuring meteen te combineren met een onderzoek naar asbest indien niet direct kan worden aangetoond dat de locatie als asbest onverdacht kan worden beschouwd en wanneer er een reële kans bestaat dat puin of puinresten worden aangetroffen. Dit bespaart u, als opdrachtgever, onnodige kosten en tijd.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs!

 

Jürgen Wirtz

JWirtz@LievenseCSO.com

 

 

 

Cor Leenstra

CLeenstra@LievenseCSO.com