Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Nieuwe Sluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen
Nieuwe Sluis Terneuzen
Projectinformatie
OpdrachtgeverDe Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
LocatieSluizencomplex Terneuzen – Gent
Werkzaamheden
  • Maken referentieontwerp
  • Opstellen Tracébesluit en Milieueffectrapport
  • Opstellen Landschapsplan en Passende Beoordeling
  • Uitvoering en begeleiding alle bijbehorende effectonderzoeken
  • Ondersteuning omgevingsmanagement
  • Opstellen contracteisen

Het huidige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland daarom tot de voorbereiding van de bouw van een nieuwe, grotere zeesluis. De nieuwe sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 15 meter diep.

 

Aan LievenseCSO is in 2013 de opdracht gegund voor de planuitwerking voor de Nieuwe Sluis Terneuzen (Tracebesluit en Milieueffectrapport). Hierbij is een referentieontwerp gemaakt, en zijn de contracteisen voor de realisatie opgesteld.

 

LievenseCSO is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle bijbehorende onderzoeken. Naast het maken van een passend technisch ontwerp gaat het onder meer ook om scheepvaartsimulaties, grondwatermodellering en zoutindringing, effecten op natuur, onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit (PAS), externe risico’s en morfologische onderzoeken.

 

Het ontwerp is vastgelegd in het Ontwerp-Tracebesluit (OTB), de effecten zijn beschreven in een milieu effectrapport en de ruimtelijke vormgeving is vastgelegd in het Landschapsplan.

 

Naast de effectonderzoeken heeft LievenseCSO ook de conditionerende onderzoeken gedaan op het huidige sluiscomplex, waaronder onderzoeken naar bodemkwaliteit, verhardingsonderzoek en het onderzoek naar asbest in gebouwen. Ten behoeve van de aanleg van de  Nieuwe Sluis wordt et bedrijventerrein op het huidige sluiscomplex gesaneerd.

 

De omgeving is nauw betrokken bij het project. Door middel van klantgesprekken, informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven blijven omwonenden, bedrijven, de scheepvaart en andere belangstellenden altijd goed geïnformeerd over de ontwikkelingen. In 2015 hebben het OTB/MER ter inzage gelegen en zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze worden verwerkt in het Tracébesluit dat in 2016 wordt gepubliceerd.

naar onze icoonprojecten