Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Waterkracht Maas

Waterkracht Maas
Waterkracht Maas
Waterkracht Maas
Projectinformatie
OpdrachtgeverNV de Scheepvaart, BelgiŽ (in afstemming met Rijkswaterstaat Dienst Limburg)
LocatieBelgiŽ en Nederland
SamenwerkingspartnersBelgische Technum Tractabel Engineering en Agtersloot Hydraulisch Advies
Werkzaamheden
 • Fase 1 Quick scan
 • Berekenen van gewijzigde debietverdeling
 • Kwantificeren en karteren van verandering in stroomsnelheden en waterstanden
 • Beschrijven en kwantificeren van effecten op waterkwaliteit en het grondwatersysteem
 • In kaart brengen van effecten van wijzigingen op (beÔnvloedde) instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebieden en overige relevante flora en fauna
 • Inschatting van remediŽrende maatregelen
 • Fase 2 MER
 • Startnotitie en kennisgeving
 • MER: toetsing van 5 alternatieven op basis van aspecten fase 1 zijn (aanvullend: effecten op drinkwaterinname Biesbosch, effecten op bestaande waterkrachtcentrales WalloniŽ, Nederland en Vlaanderen, landschappelijke gevolgen)
 • Passende beoordeling
 • Watertoets

In opdracht van het Belgische NV de Scheepvaart werd door LievenseCSO een quick scan uitgevoerd en een MER opgesteld . Dit ten behoeve van het voorgenomen plan om meer Maaswater naar kanalen in Nederland en België af te leiden, wat de opwekking van waterkracht ten goede komt.

 

Het voorgestelde plan hield geen infrastructurele ingrepen in. Het betrof hier enkel een wijziging van het waterafvoerregime vanuit de Maas naar de Vlaamse en Nederlandse kanalen via een aangepaste stuwregeling.

 

Quick scan

LievenseCSO voerde een quick scan uit om de effecten van deze alternatieve waterverdeling in kaart te brengen. Hierin zijn rivierkundige effecten - zoals debiet, stroomsnelheden en waterstanden - en effecten op flora en fauna opgenomen. De uitkomsten zijn getoetst aan de doelstellingen zoals uitgesproken in de Natura 2000, wat leidde tot een  analyse van de mogelijke noodzakelijke mitigerende maatregelingen. Een belangrijke focus lag hierbij op het Natura 2000 gebied Grensmaas.

 

MER studie

De quick scan werd opgevolgd door een MER-studie waarbinnen een vijftal alternatieven uitgebreid zijn getoetst aan de nulsituatie. Op basis van deze MER wordt een besluit genomen over de locatie en capaciteit van waterkracht op de Maas.

naar onze icoonprojecten